page_banner

L-цистин дихидрохлорид

L-цистин дихидрохлорид

Кратко описание:

Име на продукта: L-цистин дихидрохлорид

CAS номер: 30925-07-6

Молекулярна формула:C6H14Cl2N2O4S2

Молекулно тегло:313.22

 


Подробности за продукта

Проверка на качеството

Продуктови етикети

Спецификации

Външен вид Бял кристал или кристален прах
Инфрачервена спектроскопия Отговаря на известния стандарт
Специфична ротация[α]20/D -152°-167°(C=2,1NHCL)
Предаване ≥98,0%
СулфатSO42- ≤0,02%
Желязо (Fe) ≤10ppm
Остатък при запалване ≤0,10%
Тежък метал (Pb) ≤10ppm
Анализ 98,5%101,0%
Загуба при сушене ≤1,0%

Външен вид: Бял до почти бял прах
Анализ: 98,5% ~ 101,0%
Специфична ротация: -152°~ -167°(C=2,1NHCL)
Качеството на продукта отговаря на: Фирмен стандарт
Състояние на склад: Обикновено поддържайте 4000-5000 кг на склад.
Приложение: широко се използва в изследванията на LAB и клетъчни култури.
Опаковка: 25 кг / барел (предоставяме сертификат за опасен пакет)

Система за номериране

CAS номер: 90350-38-2
MDL номер: mfcd00058083

Класифициране на веществото или сместа
Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
Корозия на кожата (Подкатегория 1B), H314
За пълния текст на H-декларациите, споменати в този раздел, вижте раздел 16.

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008
Пиктограма
Сигнална дума Опасност
Предупреждение(я) за опасност
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.
Препоръка(ия) за безопасност
P260 Не вдишвайте прах или мъгла.
P280 Носете предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ лице
защита.
P301 + P330 + P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.НЕ предизвиквайте повръщане.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Отстранете незабавно всички замърсени
облекло.Изплакнете кожата с вода.
P304 + P340 + P310 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете човека на чист въздух и го поставете удобно
за дишане.Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар.
P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи.продължи
изплакване.
Допълнителна опасност
Изявления
нито един


  • Предишен:
  • Следващия:

  • Възможност за проверка на качеството

    Напишете вашето съобщение тук и ни го изпратете